GVE-Verlag

 GVE-Startseite

 Zeitschrift SIGNAL

 Eisenbahn
 S-Bahn
 U-Bahn
 Straßenbahn
 Omnibus
 Historische Karten
 Verkehr kompakt
 Regionalgeschichte

 Dienstleistung
 Kontakt

 Bücher bestellen
 BahnBuchShop.de

 Fahrgastverband IGEB
 S-Bahn-Museum

 Impressum
 Datenschutzerklärung

 

 

© GVE 3/2003
Th. Billik
GVE-Verlag
Regionalgeschichte

lieferbare Publikationen


Oben und unten und x-mal gewendet.<BR> Fürstenwalder Lesebuch, Band 2

Hrsg.: Stadt Fürstenwalde/Spree
Autor: Susann Franz, Günter Kuhn, Reinhard Kusch, Guido Strohfeldt, Florian Wilke
GVE-Verlag, Berlin 2009
27 Farb- u. 50 s/w-Abb, 21x21cm, broschiert
108 Seiten, € 8.80
ISBN 978-3-89218-737-0

Oben und unten und x-mal gewendet.
Fürstenwalder Lesebuch, Band 2

Demokratiebewegungen in Fürstenwalde vom Mittelalter bis 1989

Anlässlich des 20. Jahrestages der "Wende" befassen sich mehrere Autoren in insgesamt 15 Beiträgen mit sehr unterschiedlichen Demokratiebewegungen in Fürstenwalde in der Zeit vom Mittelalter bis 1989. Die Geschichten aus der ostbrandenburgischen Domstadt spiegeln dabei stets auch deutsche und brandenburgische Geschichte, beispielsweise 1373,1848, 1918 und eben 1989, als der Runde Tisch Fürstenwalde ein wenig eher startete als alle anderen in der DDR.

zur Bestellung direkt beim GVE-Verlag: BahnBuchShop.de


Kostrzyn nad Odra


Autor: Frank Lammers
GVE-Verlag, Berlin 2005
44 zdj?? kolorowych i 325 zdj?? czarno-bia?ych, 50 planów i szkiców, 28 tabel
288 Seiten, € 9.80
ISBN 3-89218-222-1

Kostrzyn nad Odra
Historia miasta i komunikacji miejskiej
(Buch in polnischer Sprache)

alter Preis: 19,80 Euro jetzt nur 9,80 Euro!

Kostrzyn, niemiecki Küstrin
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Ruszaj z nami na odkrycie Kostrzyna opisanego w niniejszej publikacji. Poznaj histori? miasta i jego komunikacji miejskiej. Podró? tramwajem i autobusem po Kostrzynie umo?liwi Wam poznanie miasta nad Odr?. Kalendarium i zdj?cia pozwol? na ujrzenie miasta takim, jakim by?o w przesz?o?ci i jakie jest teraz. Miasto nad Odr? i
Wart? prze?y?o w ci?gu ostatnich 100 lat wiele prze?omowych momentów. Pocz?tkowo by?o miastem garnizonowym niemieckiego cesarstwa, nast?pnie Republiki Weimarskiej. Pó?niej przyszed? czas dyktaktury nazistowskiej i Drugiej Wojny ?wiatowej, która doprowadzi?a do ca?kowitego zniszczenia miasta. W wyniku ustale? powojennych miasto zosta?o podzielone, a znaczna jego cz??? znalaz?a si? w Polsce. W zgliszczach mieszka?o wówczas niewielu osadników, g?ównie kolejarzy z rodzinami. Min??y lata, nim miasto zacz??o powraca? do ?ycia. Po wielu trudnych momentach miasto ponownie rozkwita. Nale?y dzi? do Unii Europejskiej, a perspektywy na przysz?o?? rysuj? si? w jasnych barwach.
Przy tworzeniu ksi??ki wykorzystanych zosta?o wiele ró?nych ?róde? historycznych. Dane s? cz?sto niekompletne i niepe?ne. Jest to wynikiem zniszczenia cz??ci archiwów niemieckich i brakiem odpowiedniej archiwizacji materia?ów po stronie polskiej. Redakcja b?dzie wdzi?czna za ka?d? dodatkow? wskazówk? dotycz?c? historii komunikacji miejskiej. Dzi?kuj? wszystkim, którzy przyczynili si? do powstania niniejszej ksi??ki. Szczególne podzi?kowania sk?adam Remigiuszowi Grochowiakowi za wszelk? pomoc i przet?umaczenie ksi??ki na j?zyk polski. Dzi?ki jego pracy mo?liwym sta?o si? wydanie tej pracy nie tylko w wersji niemieckiej, ale tak?e i polskiej.

zur Bestellung direkt beim GVE-Verlag: BahnBuchShop.de


2010-11-25
gve-verlag.de
Th.B.